Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Vår vision är att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Hållbara investeringar bidrog vi till en bättre värld under 2020

Vi började arbeta med hållbarhet i fonder redan på 1980-talet när vi lanserade vår första miljöfond. Parallellt med att hållbarhetsfrågor har utvecklats till att omfatta långt mer än miljö, fortsätter också vi att arbeta för att driva på och inspirera en mer hållbar utveckling framåt. För som Sveriges största fondbolag ser vi att vi har både ett ansvar och en möjlighet att ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, investeringar och samhället.

Våra Principer för aktieägarengagemang

Aktieägarengagemang är aktieägarnas påverkan på, och kontroll av, styrelse och bolagsledning. I våra Principer för aktieägarengagemang beskrivs hur vi utövar en aktiv ägarroll i de bolag fonderna har investerat i. 

 

 

Vår Policy för ansvarsfulla investeringar

I vår Policy för ansvarsfulla investeringar beskrivs hållbarhetsarbetet i våra fonder och hur FN:s globala mål för hållbar utveckling vägleder våra investeringar. Policyn uppdateras kontinuerligt, för att gå hand i hand med vår ambition att driva och stötta en mer hållbar utveckling i samhället.  

 

Mission Statements

Swedbank Robur strävar efter att vara ledande i att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för hållbara investeringar. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål och vår ambition fastslås i våra tre hållbarhetsmål för Fair Business, Clean Business och Good Business.

Fair Business

Vi vill främjar etiska och transparenta affärsmetoder och uppmuntra bästa praxis, ett hållbart ledarskap och samarbete för en positiv utveckling.

 

Clean Business

Vi vill investera i produkter och tjänster som produceras på ett ansvarsfullt sätt och har en positiv påverkan på klimatet, jorden och människorna. 

Good Business

Vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och investera i bolag som erbjuder lösningar på vår tids globala utmaningar.

Vår klimatstrategi

Klimatförändringarna är vår tids största globala utmaning. Vi vill ta ett tydligt ansvar och driva på för att motverka klimatförändringarna. Därför har vi satt två tuffa och övergripande mål i vår egen klimatstrategi:

 

  • Allt vårt fondkapital ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet 2025.
  • Allt vårt förvaltade fondkapital ska vara koldioxidneutralt 2040.

Vi väljer in, väljer bort och påverkar

Vi vill investera i hållbara bolag med möjlighet att ge en positiv påverkan på vår omvärld. Med våra tre strategier klargör vi vilka kriterier vi arbetar efter, vad som ligger till grund för våra bedömningar och hållbarhetsanalyser – det vill säga hur vi väljer in, väljer bort och arbetar med påverkan i våra olika fondtyper. 

Three children on a swing

Vi är en aktiv ägare

Vi är Stockholmsbörsens tredje största ägare och har valt att vara aktiva i vår roll som ägare och investerare. Vi arbetar tillsammans med valberedare, ägarstyrningsspecialister, fondförvaltare, hållbarhetsanalytiker och strateger. Under 2020:

  • genomförde vi 645 hållbarhetsdialoger 
  • röstade vi på 593 bolagsstämmor
  • deltog i drygt 90 valberedningar
Meeting with laptops

Vi tror samarbeten över bolags-, bransch- och landsgränser

Vi är övertygade om att samarbeten över bolags-, bransch- och landsgränser är en nyckelfaktor för att världen ska kunna ta de steg som behövs för att FN:s globala utvecklingsmål och klimatmålen i Parisavtalet ska kunna uppnås. Därför är vi aktiva i flera olika samarbeten och har åtagit oss att arbeta för att nå mål och utveckla arbetsmetoder för hållbarhet inom ramen för olika branschinitiativ.