Vi gör dagliga värderingar på samtliga innehav i fonden. Per idag (21 mars 2022) är vår sammantagna bedömning att värdet på de ryska innehaven är nära noll, denna värdering kan komma att förändras hastigt och den kan vara kraftig.

Vi sätter kundens bästa intresse i fokus och möjligheten att kunna sälja sina fondandelar är centralt för våra sparare. Däremot ser vi en risk att befintliga eller nya andelsägarna missgynnas om nya sparare kommer in i fonden i rådande marknadsläge. Därför har vi som ett kundskydd valt att tillsvidare inte öppna fonden för köp. Förändringarna i fondbestämmelserna som möjliggör för oss att stänga fonden för köp har godkänts av Finansinspektionen.

Vi har beslutat att sälja av fondens befintliga ryska innehav under kontrollerade former så snart marknadsförutsättningarna tillåter detta och det kan ske på ett sätt som är för fondandelsägarnas bästa. Läget är fortsatt mycket oförutsägbart och vi följer löpande utvecklingen.

Fonden har varit stängd för handel sedan den 28 februari. Under tiden fonden har varit stängd har ingen förvaltningsavgiften tagits ut. Från och med den 22 mars, dagen efter att fonden på nytt öppnas för inlösen av andelar, kommer förvaltningsavgift åter att tas ut ur fonden.

Måndagen den 21 mars träder även uppdaterade fondbestämmelser ikraft. Förändringen innebär att fondbolaget har rätt att besluta om att stänga fonden för köp, i syfte att säkerställa att fonden förvaltas på ett sätt som tillvaratar befintliga andelsägares intressen. Ett beslut om stängning för köp förutsätter att fondens förvaltade kapital överstiger en av fondbolaget bedömd kapitalgräns. Den av fondbolaget bedömda kapitalgränsen framgår av fondens informationsbroschyr.

Angående Swedbank Robur Rysslandsfond

Beslutet om att hålla Rysslandsfonden stängd för handel gäller fortfarande. Vi följer utvecklingen i Ryssland noggrant och kommer att öppna fonden för handel när vi ser att marknadsplatsen öppnar och blir tillgänglig för utländska investerare. Någon prognos för när detta sker går inte att ge i dagsläget.
 

Angående Swedbank Robur Rysslandsfond

Beslutet om att hålla Rysslandsfonden stängd för handel gäller fortfarande. Vi följer utvecklingen i Ryssland noggrant och kommer att öppna fonden för handel när vi ser att marknadsplatsen öppnar och blir tillgänglig för utländska investerare. Någon prognos för när detta sker går inte att ge i dagsläget.