Hoppa till textinnehållet

Vårt ägararbete

Business people looking at chart on a laptop.

Som Sveriges största fondbolag har vi goda möjligheter och ett stort ansvar att påverka bolag i en långsiktigt hållbar riktning. Vi engagerar oss i bolag fonderna investerat i genom att bland annat rösta på bolagsstämmor, delta i valberedningar och genom kontinuerlig dialog med styrelse och ledning.

Bolagsstämmor

Vi deltar på bolagsstämmor både i och utanför Sverige. Viktiga frågor är styrelsens sammansättning och att bolagen har bra system för styrning, kontroll och informationsgivning. Andra viktiga frågor är nyemissioner och utdelningar. I vår röstningsportal kan du se hur vi röstat. I Sverige röstar vi på bolagsstämmor genom att delta på plats. I utländska bolag röstar vi oftast på distans genom fullmaktsröstning. Beslut avseende röstning tar vi utifrån fondbolagets principer för aktieägarengagemang och vi har tillgång till extern analys främst avseende utländska bolag. Fondbolaget anlitar inte röstningsrådgivare.

Valberedningar

En viktig del av ägararbetet i bolag noterade i Sverige sker genom deltagande i valberedningar. Grunden för välskötta och lönsamma bolag är att de har en bra strategi och att ledning och styrelse har god kontroll över verksamheten. Det kräver en professionell och väl sammansatt styrelse avseende kompetens, erfarenhet, mångfald och oberoende. Vi utser ledamöter till valberedningar i bolag där vi är stor ägare. Valberedningar säkerställer en systematisk och strukturerad process för styrelsetillsättning, revisorsval och arvodering.

Bolagsdialoger

Vi för löpande dialog med bolagens styrelser och ledningar i viktiga ägarstyrnings- och hållbarhetsfrågor. Dialogerna kan exempelvis handla om villkor för aktierelaterade incitamentsprogram (som ska vara prestationsbaserade till rimlig kostnad för aktieägarna), förslag kring företagets kapitalstruktur eller andra förslag inför bolagsstämmor. De kan också handla om klimat, jämställdhet eller andra hållbarhetsfrågor.

Samarbeten och nätverk

Vi deltar aktivt i olika organisationer och nätverk för att verka för god bolagsstyrning och ansvarsfulla investeringar. För att förbättra möjligheterna att förändra samarbetar vi också med andra investerare.