Hoppa till textinnehållet

Gröna obligationer

En viktig möjlighet att påverka bolag i rätt riktning som kreditinvesterare är genom investeringar i gröna obligationer. Denna typ av obligationer ämnar att tydligt och transparent finansiera en omställning till ett mer hållbart samhälle. Projekten som den gröna obligationen finansierar granskas av en oberoende tredje part (”second opinion”) och resultaten följs upp. Förvaltningen arbetar intensivt och strukturerat med investeringar i gröna obligationer, med ett särskilt fokus på obligationer som främjar hållbarhetsmålen 7 och 13.

 

Exempel på gröna obligationer som vi investerar i


Bank - Commerzbank

Commerzbank har visionen att bli Tysklands mest hållbara affärsbank. Banken har som affärskoncept att vara klimatcoach åt både privatkunder och företag. Vidare använder Commerzbank sig av initiativet Science Based Targets som verktyg för att bankens lånebok ska nå Parisavtalets mål. Det gröna ramverket för de hållbara obligationerna har ett tydligt fokus på finansiering av förnyelsebar energi, där banken finansierar vind- och solkraft globalt.

Industribolag – Novelis

Novelis är världens största återvinnare av aluminium och en ledande producent av valsade aluminiumplåtar. Novelis har emitterat en grön obligation som direkt ska finansiera investeringar i förnybar energi och i bolagets processer för att ytterligare förbättra dess cirkulär-ekonomi, i linje med hållbarhetsmål 11, 12 och 13.

Investmentbolag - Aker Horizon

Aker Horizon är Aker-sfärens investmentbolag för satsningar på projekt som ska motverka klimatförändringarna. Kapitalet från bolagets gröna obligation används för utbyggnad av vind, sol och vattenkraft, lösningar för koldioxidlagring samt produktion av hållbar kvävegas.

Fordonsindustri – Volkswagen

Fordonsindustrins omställning till elbilar är ett exempel på en strukturell tillväxttrend som vi har identifierat och som vi vill använda fondernas kapital till. Volkswagen är en av de ledande tillverkarna inom fordonsindustrin och en av få fordonsproducenter som har emitterat gröna obligationer för att finansiera denna omställning. Volkswagens gröna ramverk poängterar att hållbar transport leder till positiva miljömässiga effekter vilket stöder FN:s hållbarhetsmål 9,11 och 13.

Kraftbolag inom hållbar energi  – Orsted

Orsted hette tidigare Danish Oil and Natural Gas, men efter att ha sålt av sin olje- och gasproduktion, för att istället satsa på miljövänlig energi så bytte bolaget namn. Nuvarande målsättning är att 95 % av den el som de genererar ska vara grön till år 2023. Även om namnbytet skedde först 2017 så har man långt innan det investerat i förnybart. År 1991 byggde man världens första havsbaserade vindkraftspark och idag är Orsted en global marknadsledare på havsbaserad vindkraft. Orsted är idag ett av de energibolag med högst andel förnyelsebar energi i Europa.

Gruvdrift – LKAB, Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ)

En omställning av en industri som gruvindustrin är av stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling även globalt. LKAB är Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten. Hållbarhet måste vara kärnan i LKAB:s affär och är viktig för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och minskat koldioxidutsläpp och är i stort sett helt avgörande för att Sverige ska nå sina miljömål. LKABs ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen. En av bolagets största satsningar för att minska koldioxidutsläppen är att ha en process med en helt fossilfri ståltillverkning.på plats år 2035. LKAB har tydligt utsatta miljömål och genom en investering i LKAB:s gröna obligationer ges vi en möjlighet att vara med på och påverka den hållbara utvecklingen av gruvindustrin.

Andel gröna obligationer (procent av marknadsvärde) per 2020-12-31

Corporate Bond Europe IG 11,7%
Jämförelseindex 5,5%
   
Corporate Bond Europe 9,0%
Jämförelseindex 5,5%
   
Corporate Bond Europe Mix 6,9%
Jämförelseindex finns ej för denna fond  
   
Corporate Bond Europe High Yield 4,5%
Jämförelseindex 2,6%
   
Bas Ränta 8,1%
Jämförelseindex 2,3%