Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om incitament i Swedbank Robur Fonder AB

Utgivningsdatum 2017-12-01

Swedbank Robur Fonder AB (Fondbolaget eller Swedbank Robur) bedriver fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning samt investeringsrådgivning. För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättningar. Reglerna för hur ett fondbolags avgifter, eller naturaförmåner (incitament) får tas ut regleras av Finansinspektionens regler. Dessa regler bygger på EU-direktiv. Regelverket säger att fondbolag i sin förvaltningsverksamhet endast får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till – eller betalas av – en tredje part måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten. Den får inte heller hindra att fondbolaget agerar i andelsägarnas/kundens intresse.

Nedan hittar du information om vilka former av incitament som förekommer i Fondbolagets verk-samhet.

Investering i andra fonder

Om fonden investerar i fonder som förvaltas av Fondbolaget kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften och eventuell prestationsbaserad avgift i den underliggande fonden. När Fondbolagets så kallade fond-i-fonder investerar i fonder som förvaltas av andra förvaltare (externa förvaltare) kompenseras fonden för den avgift som respektive extern förvaltare definierar som den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande fonden (ofta kallad "management fee"). Fondbolaget har träffat avtal med vissa externa förvaltare om att Fondbolaget ska erhålla en viss andel av de fasta förvaltningsavgifter som belöper på de investeringar som fonderna gör i de externa förvaltarnas fonder. Genom detta får Fondbolaget kompensation för en del av de förvaltningsavgifter som fondbolaget ersätter fonden för.

Distributörer

Fondbolaget använder sig av distributörer för förmedling av fondbolagets fonder bl.a. Swedbank AB (publ). Swedbank får ersättning från Fondbolaget för förmedling av Fondbolagets fonder. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar 50 % av den förvaltningsavgift som Fondbolaget tar ut från fonderna.

Fondbolaget använder sig även av Sparbankerna såsom distributörer för förmedling av Fond-bolagets fonder. Sparbankerna får ersättning för förmedling av Fondbolagets fonder. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar maximalt 72 % av förvaltningsavgiften. Fondbolaget använder sig även av distributörer utanför Swedbankkoncernen för förmedling av fondbolagets fonder. Dessa distributörer erhåller förmedlingsersättning enligt ett med Fondbolaget ingånget distributionsavtal. Ersättningen utgår med ett belopp som beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften och uppgår till mellan 40 och 55 procent av denna avgift.

Du som kund betalar endast förvaltningsavgift till Fondbolaget enligt den procentsats som framgår av informationsbroschyren för respektive fond. Den ersättning som distributören erhåller medför ingen ytterligare kostnad för dig. När en kund förvärvar en fond genom Swedbank AB eller Sparbankerna informeras kunden om ovan beskrivna incitament. När en kund förvärvar Fondbolagets fonder genom en från Swedbankkoncernen utomstående distributör har denna distributör enligt distributionsavtalet och lag att självständigt redovisa de incitament distributören erhåller från Fondbolaget.

Analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Swedbank Robur står själva för analyskostnaden och belastar således inte fonderna eller den diskretionära portföljförvaltningen.

Diskretionär portföljförvaltning

Swedbank Robur tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning och får enligt lag inte ta emot och behålla ersättning från någon annan än kunden inom ramen för investeringstjänsten, med undantag för vissa mindre icke-monetära ersättningar se nedan.

Mindre icke-monetära ersättningar

Utöver vad som informerats ovan kan Swedbank Robur vid tillhandahållan¬de av diskretionär portföljförvaltning, komma att ta emot mindre icke-monetära ersättningar från en tredje part som är utfor¬made för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och som inte hindrar Fondbolaget att ta tillvara kundernas intresse. Sådana mindre icke-mone¬tära ersättningar kan, såsom följer av Finansinspektionens föreskrif¬ter, till exempel vara dokumentation om finansiella instrument eller investeringstjänster som är av allmän karaktär eller anpassade efter en kunds omständigheter, deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang gällande egenskaper hos finansiella instrument eller viss investeringstjänst samt representation upp till ett rimligt värde.

Ytterligare information

Närmare upplysningar om incitament lämnas av din kontaktperson eller Compliance på Swedbank Robur Fonder AB.

Stäng Skriv ut